Oferta

Przedstawiamy Państwu proponowany przez nas zakres usług:

1. Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością, a mieszczących się w zakresie udzielonych pełnomocnictw i obowiązków powierzonych umową.

2. Obsługa finansowo – księgowa:

·         prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z umową oraz rozporządzeniem Ministra Finansów,

·         dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez rachunek bankowy,

·         prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i wykonawcami robót i usług na rzecz nieruchomości,

·         prowadzenie sprawozdawczości finansowej w szczególności podatkowej zgodnie z obowiązującym prawem,

·         prowadzenie rozliczeń czynszowych, naliczanie i monitorowanie wpływu miesięcznych opłat od właścicieli lokali i najemców,

·         sporządzanie rocznych rozliczeń właścicieli oraz rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty,

·         windykacja należności związanych z nieruchomością i ewentualne przekazanie spraw do dalszej realizacji prawnikowi,

·         przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej wspólnoty.

 


3. Obsługa administracyjna oraz bieżące utrzymanie nieruchomości:

·       prowadzenie i przechowywanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości,

·       prowadzenie wykazu lokali,

·       zapewnienie dostaw usług komunalnych i mediów: zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, firmami wywożącymi nieczystości, itp

·       zawieranie umów z dostawcami innych usług, takimi jak np.: konserwacja, sprzątanie itp,

·       rekomendacja rodzaju ubezpieczenia i towarzystwa ubezpieczeniowego,

·       dokonywanie ubezpieczenia nieruchomości w zakresie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty, a następnie  monitorowanie ubezpieczenia (płatności składek, terminów wygaśnięcia, itp.)

·       podejmowanie wszelkich innych czynności w ramach zwykłego zarządu, które ma na celu opiekę, utrzymanie i ochronę nieruchomości,

·       przygotowanie, zwołanie i obsługa zebrania rocznego Wspólnoty,

·       weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,

 

4. Obsługa techniczna:

·       prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji technicznej nieruchomości,

·       sporządzanie planów przeglądów wymaganych przez Prawo Budowlane oraz zlecanie ich wykonania,

·       pomoc w tworzeniu i realizacji planów gospodarczych przez Wspólnotę Mieszkaniową,

·       wyszukiwanie wykonawców i negocjowanie warunków umów i kontrolę ich wykonania w zakresie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty.


 

Przedstawiona oferta nie jest ofertą zamkniętą. Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania zakresu oferty do potrzeb klienta.