Polityka prywatności.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR? General Data Protection Regulation?tekst
opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:

? Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Kamieniu Pomorskim, ul. Mickiewicza 16/4

? Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy
Państwem a Administratorem bądź wykonania zlecenia.

? Odbiorcy
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź
podmioty uczestniczące w realizacji umowy/zlecenia.

? Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe wynikające z umowy/zlecenia przetwarzane będą przez okres
niezbędny do realizacji danej umowy/zlecenia, a także przez okres w którym mogą
ujawnić się rozszerzenia związane z tą umową/zleceniem. Ponadto ciąży na nas
obowiązek przechowywania przez 6 lat informacji dla celów sprawozdawczości
finansowej.

? Przysługujące Państwu prawa
Zgodnie z zapisami RODO, przysługuje Państwu prawo do:

? Dostępu do swoich danych.
? Sprostowania (poprawienia) swoich danych.
? Usunięcia danych, bądź ograniczenia ich przetwarzania.
? Przenoszenia danych.
? Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
skutkować może brakiem możliwości zawarcia umowy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania. canada goose jacke herren

 canada goose deutschland